უფროსი მედდების შესარჩევი კონკურსისა და ტრენინგის ინტეგრირებული პროგრამა

🏥 OUTLINE:

 • პირველადი შესარჩევი კონკურსი
 • კონკურსის შემდგომი ტრენინგი
 • პრაქტიკული გამოცდა
 • საკონკურსო კომისია
 • აპლიკანტის ტესტის შედეგის შეფასება-მიწოდება
 • კონკურსის შედეგის გასაჩივრება (პრეტენზია)

🔍 პირველადი შესარჩევი კონკურსი

 1. I ეტაპი - საბუთების გადარჩევა
  • აპლიკანტის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შემოწმება, რამდენად მოდის თანხვედრაში სამუშაო პოზიციის მოთხოვნებთან.
 2. II ეტაპი - ტესტირება
  • კომპეტენციის შესაფასებელი ტესტი, თემატიკა წინასწარ ეცნობება მონაწილე აპლიკანტებს გონივრულ ვადებში.
 3. III ეტაპი - გასაუბრება
  • კომისიის მიერ აპლიკანტებთან გასაუბრება.

🖊️ კონკურსის შემდგომი ტრენინგი
შერჩეული აპლიკანტები გადამზადდებიან შემდეგ მოდულებში:
ყოველი მოდულის დასრულების შემდგომ, ჩატარდება ტესტი ზღვრული 65%-ით. აპლიკანტები წინასწარ იქნებიან უზრუნველყოფილნი სასწავლო მასალებით

 1. ანატომია-ფიზიოლოგიის მოდული.
  ხანგრძლივობა: 60 დღე
 2. მედიკამენტების კალკულაცია-დოზირება მოდული
  • ხანგრძლივობა: 30 დღე
 3. საექთნო მანიპულაციების მოდული
  ხანგრძლივობა: 60 დღე

📌 ტრენინგის ბოლოს აპლიკანტს ჩაუტარდება პრაქტიკული გამოცდა
პრაქტიკულ გამოცდაზე გადავლენ მხოლოდ ის აპლიკანტები, რომლებმაც გადალახეს თეორიული მოდულები

👨‍⚕️ საკონკურსო კომისია და გადაწყვეტილების მიღების პრინციპი

 • გენ. დირექტორი
 • კლინიკური დირექტორი 
 • მთავარი მედდა 
 • მედდების წარმომადგენელი
 • ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი (HR)

📢 ტრენინგის პროცესს დააკვირდება წინასწარ შექმნილი საკონკურსო კომისია.

📄 აპლიკანტის ტესტის შედეგის შეფასება-მიწოდება

კონკურსში მონაწილე ყველა აპლიკანს, მათ მიერ წინასწარ მოწოდებულ ელექტრონულ ფოსტაზე ან მობილურის ნომერზე გადაეგზავნებათ ტესტირების შედეგი. შედეგების მიწოდება განხორციელდება კონფიდენციუალურობის სრული დაცვით.

🖊️ კონკურსის შედეგის გასაჩივრება (პრეტენზია) 

კონკურსში მონაწილე ყველა აპლკიანტს აქვს შესაძლებლობა შედეგების გამოქვეყნებიდან არაუგვიანეს 7 დღეში გაასაჩივროს ან გამოთქვას პრეტენზია კონკურსის შედეგთან დაკავშირებით, რომელსაც კომისია ცალკეულად განიხილავს აპლიკანტთან ერთად.